Trung cấp Trường Sơn
HOTLINE

0898.487.026 - 0978.11.46.46

Mục tiêu + Sứ mạng

Cập nhật: 13/04/2023

1. Mục tiêu: Trường trung cấp Trường Sơn trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp vững mạnh trên các mặt tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp, thường xuyên; tổ chức đào tạo theo quy định với thời gian, phương pháp, hình thức đào tạo phù hợp với yêu cầu của từng chương trình đào tạo, bảo đảm sự linh hoạt phù hợp với từng đối tượng người học, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương; hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác và cơ sở giáo dục Đại học để người học được học liên thông trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Sứ mạng: Đào tạo nguồn nhân lực trình độ Trung cấp và các trình độ thấp hơn, liên kết đào tạo các bậc Cao đẳng, Đại học nhằm phục vụ nâng cao dân trí, phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của nhân dân; nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức và tham gia các hoạt động khác góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế, xứng đáng là trung tâm trí thức - văn hóa tỉnh.