Trung cấp Trường Sơn
HOTLINE

0898.487.026 - 0978.11.46.46

Thông tin tuyển sinh sau đại học trình độ tiến sĩ: Điều kiện tuyển sinh, thời gian học bao lâu?

Cập nhật: 11/01/2019

Thông tin tuyển sinh sau đại học trình độ Tiến sĩ điều kiện là phải tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc có bằng thạc sĩ thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị...

Đối tượng - điều kiện tuyển sinh

Tuyển sinh sau đại học trình độ tiến sĩ với người tốt nghiệp đại học loại giỏi...

Căn cứ theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối tượng dự thi phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ  thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

- Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

- Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

  • Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;
  • Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
  • Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
  • Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại bảng tham chiếu bên dưới) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh). 

- Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định cụ thể của cơ sở đào tạo.

- Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác theo yêu cầu cụ thể của từng ngành dự tuyển do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định.

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh trình độ tiến sĩ

- Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực I (theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành). Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương thuộc KVI;

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

- Mức ưu tiên: Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 (mười) điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện miễn thi ngoại ngữ và cộng 1 (một) điểm (thang điểm 10) cho 1 (một) trong 2 (hai) môn thi cơ bản và cơ sở.

Phương thức và thời gian tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh trình độ tiến sĩ là xét tuyển. Thời gian tuyển sinh trình độ tiến sĩ là một lần hoặc nhiều lần trong năm.

Thủ trưởng cơ sở đào tạo sẽ chịu trách nhiệm xây dựng đề án tuyển sinh đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về phương thức tuyển sinh, thời gian tổ chức tuyển sinh, các điều kiện đảm bảo chất lượng và những thông tin cần thiết khác.

Hồ sơ tuyển sinh trình độ tiến sĩ

- Phiếu đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ (in từ trang đăng ký dự tuyển trực tuyến);

- 02 bản lý lịch khoa học (có dán ảnh đóng dấu giáp lai lên ảnh, xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú);

- Công văn giới thiệu dự tuyển của cơ quan(nếu có)

- Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học quy định tại khoản 2 Điều 5 của Quy chế này và thâm niên công tác (nếu có);

- Đề cương nghiên cứu (theo mẫu do cơ sở đào tạo quy định, nếu có);

- Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu;

- Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

- 01 bản photo văn bằng, bảng điểm đại học và thạc sĩ;

- 01 bản photo phiếu điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế;

- Bản cam kết;

- 03 bản sao công bố khoa học trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

- 02 thư giới thiệu của chuyên gia (bản gốc);

- 01 phiếu khám sức khỏe (còn giá trị trong thời hạn 06 tháng và có đóng dấu ảnh);

- 04 ảnh 3 x 4 (đúng kích cỡ, ảnh chụp cách đăng ký dự tuyển không quá 6 tháng).

Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ

....và người có bằng thạc sĩ thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký.

- Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học: Đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện trong 04 năm (48 tháng). Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ có thể được kéo dài nhưng tối đa là 06 năm (72 tháng).

- Đối với người có bằng thạc sĩ: Đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện trong 03 năm (36 tháng). Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ có thể được kéo dài nhưng tối đa là 05 năm (60 tháng).

Chương trình đào tạo

BẢNG DANH MỤC CÁC NHÓM NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Nhóm ngành

Mã danh mục cấp II

Mã danh mục cấp III

TÊN GỌI

I

 

 

14

 

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

 

1401

Khoa học giáo dục

 

1402

Đào tạo giáo viên

 

1490

Khác

21

 

Nghệ thuật

 

2101

Mỹ thuật

 

2102

Nghệ thuật trình diễn

 

2103

Nghệ thuật nghe nhìn

 

2104

Mỹ thuật ứng dụng

 

2190

Khác

22

 

Nhân văn

 

2201

Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam

 

2202

Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài

 

2290

Khác

31

 

Khoa học xã hội và hành vi

 

3101

Kinh tế học

 

3102

Khoa học chính trị

 

3103

Xã hội học và Nhân học

 

3104

Tâm lý học

 

3105

Địa lý học

 

3106

Khu vực học

 

3190

Khác

32

 

Báo chí và thông tin

 

3201

Báo chí và truyền thông

 

3202

Thông tin - Thư viện

 

3203

Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

 

3204

Xuất bản - Phát hành

 

3290

Khác

34

 

Kinh doanh và quản lý

 

3401

Kinh doanh

 

3402

Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

 

3403

Kế toán - Kiểm toán

 

3404

Quản trị - Quản lý

 

3490

Khác

38

 

Pháp luật

 

3801

Luật

 

3802

Dịch vụ pháp lý

 

3890

Khác

 

5109

Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

 

5110

Công nghệ kỹ thuật mỏ

 

5190

Khác

76

 

Dịch vụ xã hội

 

7601

Công tác xã hội

 

7602

Dịch vụ xã hội

 

7690

Khác

81

 

Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

 

8101

Du lịch

 

8102

Khách sạn, nhà hàng

 

8103

Thể dục, thể thao

 

8104

Dịch vụ thẩm mỹ

 

8105

Kinh tế gia đình

 

8190

Khác

84

 

Dịch vụ vận tải

 

8401

Khai thác vận tải

 

8402

Dịch vụ bưu chính

 

8490

Khác

 

 

Các chuyên ngành của khoa học xã hội và nhân văn thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng

II

 

 

42

 

Khoa học sự sng

 

4201

Sinh học

 

4202

Sinh học ứng dụng

 

4290

Khác

44

 

Khoa học tự nhiên

 

4401

Khoa học vật chất

 

4402

Khoa học trái đất

 

4403

Khoa học môi trường

 

4490

Khác

46

 

Toán và thống kê

 

4601

Toán học

 

4602

Thống kê

 

4690

Khác

48

 

Máy tính và công nghệ thông tin

 

4801

Máy tính

 

4802

Công nghệ thông tin

 

4890

Khác

51

 

Công nghệ kỹ thuật

 

5101

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

 

5102

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

5103

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

 

5104

Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

 

5105

Công nghệ sản xuất

 

5106

Quản lý công nghiệp

 

5107

Công nghệ dầu khí và khai thác

 

5108

Công nghệ kỹ thuật in

 

5109

Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

 

5110

Công nghệ kỹ thuật mỏ

 

5190

Khác

52

 

Kỹ thuật

 

5201

Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

 

5202

Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

 

5203

Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

 

5204

Vật lý kỹ thuật

 

5205

Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

 

5206

Kỹ thuật mỏ

 

5290

Khác

54

 

Sản xuất và chế biến

 

5401

Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

 

5402

Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da

 

5403

Khai thác mỏ

 

5490

Khác

58

 

Kiến trúc và xây dựng

 

5801

Kiến trúc và quy hoạch

 

5802

Xây dựng

 

5803

Quản lý xây dựng

 

5890

Khác

62

 

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

 

6201

Nông nghiệp

 

6202

Lâm nghiệp

 

6203

Thủy sản

 

6290

Khác

64

 

Thú y

 

6401

Thú y

 

6402

Dịch vụ thú y

 

6490

Khác

72

 

Sức khỏe

 

7201

Y học

 

7202

Dược học

 

7203

Điều dưỡng - Hộ sinh

 

7204

Dinh dưỡng

 

7205

Răng - Hàm - Mặt (Nha khoa)

 

7206

Kỹ thuật y học

 

7207

Y tế công cộng

 

7208

Quản lý y tế

 

7290

Khác

 

 

Các chuyên ngành của khoa học tự nhiên, công nghệ và kỹ thuật thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng

Trên đây nội dung khái quát về thông tin tuyển sinh sau đại học trình độ tiến sĩTrường Trung cấp Trường Sơn đã tổng hợp. Mọi thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp đến địa chỉ:

TRƯỜNG TRUNG CẤP TRƯỜNG SƠN

Địa chỉ: Số 164 - Phan Chu Trinh - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: (0262) 3.553.779 - 8.554.779 - 8.553.779

Nguồn: Tổng hợp

CÁC THÔNG TIN HỮU ÍCH
===
Tuyển sinh Lập trình viên Quốc tế Aptech ACCP năm 2019 Thông báo tuyển sinh Lập trình viên Quốc tế Aptech ACCP năm 2019Trung tâm đào tạo Lập trình viên... [THÔNG TIN MỚI]: Sinh viên trường này được học môn học của trường khác! Theo Quy chế đào tạo trình độ đại học mới được Bộ GD-ĐT ban hành, sinh viên của trường này có... 3 điều thiệt thòi khi quy định mới về giáo dục chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 3 điều thiệt thòi khi quy định mới về giáo dục chính thức có hiệu lực từ ngày... Từ 25/12/2019, công chức cấp xã phải có bằng Đại học Từ 25/12/2019, công chức cấp xã phải có bằng Đại học Học Nghiệp vụ sư phạm ở đâu? Học Nghiệp vụ Sư phạm có đi dạy được không? Học Nghiệp vụ sư phạm ở đâu uy tín, chất lượng? Học Nghiệp vụ sư phạm có đi dạy được... Các quy định về chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Là khóa đào tạo ngắn, chỉ từ 2 - 3 tháng, học viên được cấp chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm... Nghiệp vụ sư phạm là gì, Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng - đại học đào tạo thế nào? Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng - đại học là điều kiện bắt buộc để đứng lớp. Đối... Hướng dẫn thí sinh cách điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học Sau đây là hướng dẫn thí sinh chi tiết cách ghi hồ sơ điều chỉnh xét tuyển nguyện vọng vào các...
Trung cấp Trường Sơn
===

Địa chỉ: Số 164 - Phan Chu Trinh - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đăk Lăk
Website: trungcaptruongson.edu.vn
Email:  [email protected] 
Điện thoại: 0262 8554 779 - 0262 8553 779 

Hotline: 0898.487.026 -  0978.11.46.46

 

Liên kết mạng xã hội
DMCA.com Protection Status